Verkiezings­programma 2018-2022 Inwonersbelangen Montfoort Linschoten

Verkiezings­programma 2018-2022 Inwonersbelangen Montfoort Linschoten

Zicht op molen De Valk en Katholieke kerk


Download ons volledige verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma IBML 2018 2022 (1531 downloads )


 

 

Een goede, veilige en duurzame leefomgeving

 • Groen en kleur in de wijken, schoon-heel-veilig als basiswaarde voor de buitenruimte
 • Wijkplatforms bevorderen en inwoners meer betrekken bij hun woonomgeving
 • Speelvoorzieningen in de wijken behouden
 • Heroverwegen afvalbeleid – ophalen restafval
 • Verbeteren van parkeren en bereikbaarheid in de kernen
 • Bij alle ontwikkelingen duurzaamheid betrekken

 

Woningbouw naar behoefte

 •  Passende en betaalbare woningen voor jongeren
 •  Een wooncarrière van jong tot oud
 •  Kleinschalige ouderenvoorziening in beide kernen met kwaliteit van zorg
 •  Huisvesting voor inwoners met een functiebeperking
 • Ontwikkeling woningbouwlocaties binnen en buiten de rode contour
 • Het op termijn uitplaatsen van tennis, hockey, voetbal en sporthal naar een kernrandzone aan de Bleek

 

Dienstverlening

 • Serviceniveau hoog, in het huis van Montfoort, digitaal, op afspraak en op locatie
 • Goede toegankelijke dienstverlening voor individueel maatwerk in zorg en welzijn

 

Goede (sport)voorzieningen en ondersteuning van het verenigingsleven

 • Stimuleren van sport- en verenigingsleven als pijlers van de samenleving
 • Herontwikkeling van de Vaart, Sporthal en inrichting plein

 

Activiteiten voor onze jongeren

 • Aandacht voor ontwikkeling van kinderen en jongeren
 • Onderwijs: Daar word je beter van!
 • Zwemonderwijs voor schoolgaande jeugd
 • Onze accommodaties en sportverenigingen de basis voor activiteiten voor de jeugd

 

Seniorenbeleid op maat

 • Aandacht voor wonen, zorg en gezondheid
 • Ondersteuning bieden waar dat nodig is en senioren activeren via welzijnswerk en zorgpartners

 

Ruimte voor Economie

 • Een gevarieerd en goed bereikbaar winkelbestand
 • Een goed woon-, leef- en werkklimaat voor inwoners en ondernemers
 • Behoud en uitbreiding werkgelegenheid in Montfoort – Linschoten
 • Uitbreiding bedrijventerrein

 

Financiën op orde

 • Terughoudendheid bij lastenverhoging en een realistische en efficiënte gemeentelijke bedrijfsvoering
 • Een financieel gezonde gemeente waar verstandig met gemeenschapsgeld wordt omgegaan

 

Samenvatting

 • Inwonersbelangen Montfoort Linschoten is er voor alle inwoners
 • Samen met u blijven we ons inzetten voor een gemeente waarin het voor iedereen prettig wonen is en waar iedereen respect voor elkaar heeft en respect krijgt
 • Wij steken onze energie in Montfoort Linschoten omdat we het een prachtige gemeente vinden om te wonen, te werken, te ondernemen en te recreëren

 

Dat willen wij graag zo houden. U toch ook?

Wij willen ook in de komende raadsperiode graag uw politieke vertegenwoordiger zijn om deze speerpunten en doelstellingen voor u te realiseren.

 

Een stem op Lijst 1 van Inwonersbelangen Montfoort Linschoten is een stem op uw toekomst!

 

Categorieën