Montfoort Hulp Oekraïne

Aan alle maatschappelijke organisaties,

verenigingen, kerken in Montfoort/Linschoten

UPDATE van de stand van zaken:

 1. Eerste ontheemden aangekomen: Zoals algemeen bekend zijn er dinsdagavond 39 ontheemde Oekraïense mensen opgevangen in het gebouw Conventus (het voormalig Rabobankgebouw) in Montfoort. Dat wordt met name gedaan door de HHG-kerk en diverse andere betrokkenen. Ook vanuit lokale ondernemers, en horeca zijn goederen en ondersteuning gekomen. Diverse lokale technische bedrijven hebben meegeholpen bij het (in een recordtijd) bouwkundig op orde brengen van het gebouw (en inrichting met kamers). De lokale horeca heeft de voorziening van eten voor de komende twee weken op zich genomen. Daarna zal deze groep in het gebouw een eigen keuken hebben en op dat vlak meer zelfvoorzienend zijn. Onze pasgevormde organisatie MHO draagt ook zijn steentje bij met onder andere organiseren van extra benodigde meubels en andere goederen.

  Kleding is ook verzorgd door SWOM, met ondersteuning van de eerder door Stichting Breath for Children ingezamelde kleding. Deze groep mensen zal nu de komende dagen wat meer tot rust komen. Uitdrukkelijk verzoek om deze groep mensen de komende twee weken niet spontaan te bezoeken in het gebouw, onder andere om voornoemde redenen. In ieder geval is het fijn voor deze groep mensen dat zij zo warm worden opgevangen en de betrokkenheid van de Montfoortse samenleving mogen ervaren. Voor de langere duur zal deze groep ook verdere ondersteuning krijgen, voor zover al nodig. Deze mensen willen zichzelf ook zoveel mogelijk zelf kunnen redden.

 2. Giften/donaties: Inmiddels is een bankrekening beschikbaar voor donaties/giften voor lokale ondersteuning van de diverse initiatieven en organisaties. Wil je de vluchtelingen financieel ondersteunen maar doe je dat het liefst op lokaal niveau? Dan is het nu mogelijk om je gift over te maken naar:

  – Bankrekeningnummer: NL68 RABO 0189 3729 28
  – Ten name van: Montfoort Hulp Oekraïne
  – Onder vermelding van: Donatie Montfoort Hulp Oekraïne

  Het geld wordt gebruikt om de lokale initiatieven te ondersteunen. Hartelijk dank voor jouw bijdrage!

 3. MHO-organisatie: Ondertussen zijn diverse teams binnen MHO (Montfoort Hulp Oekraïne) gevormd. Onderstaande is de voorlopige teamstructuur. Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen teams weer opsplitsen. Wij proberen zoveel mogelijk effectieve teams te organiseren en korte lijntjes. Hieronder een overzicht van de inmiddels gevormde teams, en enkele teams die nog in wording zijn:

  Team Vraag & Aanbod: Dit team stroomlijnt de diverse aanmeldingen van vrijwilligers, locaties en goederen. Ook de diverse verzoek om eventuele bijstand/hulp kunnen hier worden gemeld. Meldingen s.v.p. alléén via de website (een eenvoudig webformulier) of via email info@montfoorthulpoekraine.nl

  Team Huisvesting: Hier worden de aangeboden locaties verder verwerkt. Mensen die locatie willen aanbieden (met name langdurige opvanglocaties zijn van belang). Dit team organiseert binnenkort een speciale avond voor mensen die een locatie hebben aangeboden (en voor mensen die dat serieus willen overwegen). Deze avond wordt dinsdag 15 maart georganiseerd. Locatie en tijdstip, zie daarvoor de website en nieuwsbrieven. Dit team werkt ook nauw samen met professionals van de gemeente, Vluchtelingenwerk Nederland (professionele medewerkers), Vluchtelingenwerk Montfoort/Linschoten (vrijwilligers), en de landelijke organisatie Takecarebnb.

  Team Bouw: Eventuele coördinatie en ondersteuning uitvoering van eventuele bouwkundige en/of installatietechnische aanpassingen. Diverse lokale bedrijven hebben toegezegd bijstand te willen verlenen waar mogelijk.

  Team Goederen: Hier worden vraag en aanbod van goederen verder behandeld. Voor kleding wordt met SWOM samengewerkt. Voor fietsen is er een andere samenwerking. Detailinformatie volgt later op website en nieuwsbrieven.

  Team Vervoer en Transport: Dit team ondersteunt team Goederen, en ondersteunt andere teams voor eventueel personenvervoer.

  Team Onderwijs & Taal: Dit team zal zich richten op ondersteuning van activiteiten met betrekking tot scholing, en ook tolken, taallessen en dergelijke. Ook hierbij zal samengewerkt worden met professionals (basisscholen binnen de gemeente zijn onderling ook al actief). Met name is er nu ook veel behoefte aan personen die Russisch of Oekraïens spreken. Veel Poolse mensen die in Montfoort wonen/werken spreken ook Russisch. Die zijn waardevol. Voor iets langere termijn zal meer taalondersteuning moeten worden geboden. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande organisaties en kennis, maar zal er mogelijk meer personen extra worden ingezet. Ook daarbij willen wij de Oekraïense mensen zelf inzetten (zodat zij kunnen meehelpen bij taallessen, onder de Oekraïense ontheemden zitten ook docenten). Het snel opbouwen van taalvaardigheid van de Oekraïense ontheemden is ook goed voor de eventuele langere duur (o.a. werk en sociaal).

  Team Zorg & medisch: Dit team zal met name proberen de professionele organisaties die er al zijn, helpen vrijwillig te ondersteunen, bijvoorbeeld begeleiding bij een ziekenhuisbezoek. Ook op het punt van informatievoorziening, voor zover nodig. Ook hier wordt samengewerkt met de professionals van de gemeente en uit de medische zorginstanties in Montfoort en Linschoten.

  Team Sport/activiteiten: Dit team zal mogelijk ondersteuning en begeleiding kunnen bieden, met name gericht op de kinderen. Zowel naschools alsook in het weekend. Ook hier wordt samengewerkt met de bestaande organisaties.

  Team Werk: Dit team zal zich inzetten in het zo goed mogelijk verlopen van eventuele aanbod/matching van werk. Oekraïners die willen werken (en dat is direct toegestaan voor minstens een jaar) kunnen bij lokale bedrijven en lokale organisatie mogelijk werken. Dat zou snel indien men enigszins Engels spreekt, maar men kan ook met een reeds in Montfoort werkzame Poolse (of andere) ook Russisch of Oekraïens sprekende werknemer als collega of als werk-buddy redelijk snel worden ingezet. Ook hier zal worden samengewerkt met de reeds bestaande structuren waar onder Montfoort Werkt! en het Ondernemersfonds Montfoort/Linschoten en de diverse bedrijfsverenigingen. Reeds nu al zijn er Oekraïense ontheemden al werkzaam in Montfoort, al binnen een week na aankomst. Diegenen die kunnen werken, willen dat ook graag, en het biedt ze ook mogelijkheden om sneller zelfvoorzienend te worden.

  Team Communicatie: Beheer website, nieuwsbrieven, Facebook.

  Stuurteam: Overkoepelend team voor de hoofdlijnen en aansturing organisatie.

 

In de loop der tijd kunnen er teams bijkomen of opsplitsen afhankelijk van de ontwikkelingen en waar behoefte aan is. Blijf de website volgen. Korte lijntjes, effectieve teams, die ook met genoeg vrijwilligers draaien. Dan is het werkbaar en ook leuk (naast zinvol) om een steentje bij te dragen. Er zijn al veel betrokkenen die zich als vrijwilliger hebben opgegeven om eventueel mee te helpen met organisatie en toekomstige hulp op diverse vlakken. Als men graag ook een steentje wil bijdragen, meld dit dat aan op

info@…. Of de website.

 

MHO-centrum op Kasteelplein 4, Montfoort

De gemeente heeft (voorlopig voor een maand) beschikbaar gesteld de ruimte in Kasteelplein 4 te Montfoort voor de organisatie van MHO. De exacte invulling en doel van deze locatie zal mogelijk in de loop der tijd veranderen. Op dit moment is het een overlegruimte voor de diverse teams. Vanaf vólgende week zal het ook mede in de avonduren (doordeweeks van 19.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur) een inloopfunctie krijgen voor inwoners van Montfoort en Linschoten die zich willen laten informeren, voor zover de informatie niet helder

 1. Dit centrum kan eventueel verder worden ontwikkeld (bijvoorbeeld naar een centraal informatiecentrum, indien daaraan behoefte bestaat).

NB: Onze MHO-organisatie (inmiddels als stichting opgericht) staat los van de gemeente. Maar wij werken wel heel goed en nauw samen mét de gemeente, en de gemeente met ons. Dat gaat heel goed zo!

 

 • Volg website en nieuwsbrieven: Wij zullen zeer regelmatig nieuwsbrieven (2 à 3 keer per week) verzenden en ook de website zal steeds verder gevuld worden met informatie en worden aangepast met actuele informatie. Geeft u op voor deze nieuwsbrief. Ga daarvoor ook naar de website www.montfoorthulpoekraine.nl. En kijk ook regelmatig op de website, want daar worden ook spoedverzoeken geplaatst voor bijvoorbeeld gewenste goederen en specifieke vrijwilligers.
 • Het eerder genoemde 06-nummer niet meer gebruiken Alle aanmeldingen graag alleen melden op de website (via de aanmeldknop op de website, óf via e-mail aan info@montfoorthulpoekraine.nl). Het eerder genoemde 06-nummer is daarvoor niet meer te gebruiken. Door alleen via e-mail en de website te werken, kunnen wij gestructureerd handelen.

 

Tenslotte heel veel dank voor jullie hulp als verenigingen, organisaties, kerken en politieke partijen om aan Montfoort Hulp Oekraïne vorige week en begin deze week bij te dragen door het delen van de diverse berichten aan jullie achterban.

Daardoor is nu onder andere bereikt dat veel mensen in Montfoort en Linschoten snel weten van deze actie. En ook dat er in Montfoort snel van vele kanten betrokkenheid is getoond en veel bereidwilligheid bestaat bij veel personen die allemaal op hun wijze een steentje willen bijdragen aan hulp. Daarvoor veel dank.

 

En houd ook uw achterban regelmatig op de hoogte en betrokken. Wij zullen mogelijk ook in de toekomst een beroep op u doen. En het ontwikkelen van eigen initiatieven om een steentje of steen bij te dragen door uw eigen organisatie moedigen wij ook ten zeerste aan. Ook úw organisatie kan iets doen. Als u dit overweegt, overlegt u dan met de coördinator van een relevant team, voor een goede afstemming en invulling.

Montfoort Hulp Oekraïne

Alleen kan je iets, SAMEN kan VEEL MEER!!!

 

Jacco van Lint,

mede namens de andere leden van het overkoepelend Stuurteam:

Pedro Jooren (o.a. coördinatie)

Ingrid Kautz (huisvesting)

Dennis Remmel (Vluchtelingenwerk Nederland)

Sander Nap (SWOM)

Irene Sluijs (communicatie)

Eric Jan Hagoort (Linschoten)

Pieter Willem Roozenboom (kerken)

Jantine Lekkerkerker (school/taal)

Categorieën